ПОКАНА

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 05.01.2018г. /петък/ от 17:30 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана за провеждане на заседание на УС

 

ПОКАНА

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 03.01.2018г. /сряда/ от 17:30 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана за провеждане на заседание на УС

ПОКАНА

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 02.01.2018г. /вторник/ от 17:30 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана за провеждане на заседание на УС

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

П О К А Н А

за избор на външни експерти оценители на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово, Септември, Велинград”

 На основание чл. 7 от Вътрешните правила за избор на оценители и във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни експерти-оценители,  които да бъдат включвани в извършване на проверка за административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка на проектни предложения, подадени към МИГ Белово, Септември, Велинград“ по мерките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, каним заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти – оценители.

Покана за външни оценители

Документи за кандидатстване

Вътрешни правила за избор на външни оценители

Списък на одобрени експерти

Контролен лист

ПОКАНА

П О К А Н А

 За

 Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (1) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 19.01.2018 г. от 14.00ч. в сесийна зала на Общински съвет Белово, град Белово, ул. „Орфей” № 2а, етаж 3- сградата на Община Белово.

 

Покана за ОС

ПОКАНА

„МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”

град Белово, ул. „Орфей” № 2а, 

тел./факс: 03581/37- 31 / 0879 812 850, e-mailmigvsb@abv.bg, http://www.migbsv.com

ПОКАНА

 за участие в обучение за подготовка на проекти

по СОВМР на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност групи, включително роми.

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОП РЧР

ПОКАНА

„МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”

град Белово, ул. „Орфей” № 2а, 

тел./факс: 03581/37- 31 / 0879 812 850, e-mailmigvsb@abv.bg, http://www.migbsv.com

ПОКАНА

 за участие в обучение за подготовка на проекти

по СОВМР на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност групи, включително роми.

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРСР

ПОКАНА

„МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”

град Белово, ул. „Орфей” № 2а, 

тел./факс: 03581/37- 31 / 0879 812 850, e-mailmigvsb@abv.bg, http://www.migbsv.com 

ПОКАНА

 за участие в информационна среща за подготовка на проекти

по СОВМР на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” за целева група НПО.

ПОКАНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НПО

ПОКАНА

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 08.12.2017г. /вторник/ от 17:30 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана

ПОКАНА

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 06.12.2017г. от 17,00 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ /малка заседателна зала/ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

 

Покана УС